دهانت را می بویند مبادا راست گفته باشی

تو خس باشی و خاشک  گر آنچه پیداست  گفته باشی
شریفی و عزیزی گر آنچه او خواست گفته باشی

فریادست آشوب و خیانتست نجوا ، حتی
نباید از ماست که بر ماست گفته باشی

سرب داغ در راه و دژخیمانت به محبس منتظر
چو از آن خون که بر صورت نداست گفته باشی

دروغ است قوت روز و حقیقت در خواب و رویا
برآشوبند خوابت گر آنچه در رویاست گفته باشی

به هر کوی برزن مزدورانش ایستاده در کمین
دهانت را می بویند مبادا راست گفته باشی

/ 0 نظر / 6 بازدید