صفحات سياه و سفيد

شوالیه اسبش را زین کرد و یک "ال" جلو رفت ، شیطان نگاهی به تن قبراق اسب شوالیه کرد ، فریاد شیطان بلند شد و از صدای نفیر شیطان لشگر فیلها به راه افتادند ، صدای پای فیلها صفحه مبارزه را
میلرزاند ولی شوالیه محکم و استوار بر جای خویش ایستاده بود گویی
لشگر فیلها را نمیدید ، لشگر فیلها در کنار شوالیه خیمه زدند . شوالیه زیر چشمی نگاهی به عقب کرد ... مثل اینکه قرار نبود کسی       
 برای کمک بیاد ، شوالیه از خودش خجالت کشید که حتی برای یک لحظه      
 احساس ضعف را بخودش راه داده ، محکمتر از سابق پاهاش را در رکاب      
 اسب فشرد ، میتونست با پاهاش ضربان قلب اسب را حس بکنه ، تو هم مثل      
 من دلت پر از عشق به شاهه ....                                         
شیطان همچنان در فکر بود ، وقتی که عصای شیطان محل شوالیه را نشانه      
 رفت دربهای قصر باز شد و سربازان شیطان دوتا دوتا و یکی یکی به سمت      
 شوالیه حرکت کردند ....                                                
 شوالیه نگاهی به اطراف کرد دو لشگر پیاده نظام شیطان در دوطرفش      
 بودند و لشگر فیلها آماده حمایت از آنها .  اما همچنان از هیچ حمایتی برای شوالیه خبری نبود ، شاید من باید      
 قربانی بشم ؟! خب بشم چه اهمیتی داره مهم وطنمه مهم دینمه مهم      
 شاهمه و ... شوالیه پاهاش را محکمتر به زین اسب فشار داد ، اما اسب      
 همچنان استوار چون خودش ایستاده بود ....                               
 شیطان لبخند تلخی زد ، با خود گفت حتی یک لحظه هم جا نخورد ،      
 همونطوری مثل ستون وایساده اونجا ، ای کاش او سرباز من بود .            
 وزیر گفت اگر بخواهید خواهد شد ، شیطان گفت پس میخواهم .                
 لحظاتی بعد رخی زیبا مستقیما به سمت شوالیه در حرکت بود ، زیبایی      
 رخ هر بینندهای را به تحسین وا میداشت . وقتی که رخ در مقابل شوالیه ایستاد ، با یک حرکت گیسوان بلندش را      
 از جلوی رخ زیابی خود کنار زد ، درخشش چشمان رخ چشمان شوالیه را      
 خیره کرد ، شیطان از لرزش پاهای شوالیه آن چنان شاد شد که گویی از      
 همکنون خود را فاتح نبرد میدید ، با خودش گفت این چه قدرتیست که رخ      
 دارد ولی شمشیرهای سربازان و کمانهای فیل سواران ندارند !! شوالیه متع،ب از این ضعف و اسب شوالیه متحیر از سستی پاهای او ...       
 شوالیه چشمهای خود را بست ، وطنش ، دینش و شاهش از ذهنش عبور کردند      
 از ضعف خود شرمنده شد ، چشمهای خود را باز کرد ولی حس کرد قلبش      
 سنگین شده ، دوباره چشمهاش به چشمهای رخ خیره شده بود ، لبخند      
 زیبای رخ تمام تنش را لرزاند ، چیزی نمانده بود که از روی اسب به      
 زمین بیفته ، باالخره سد افکار شکسته شد ، چرا خودم را قربانی بکنم      
 ؟ من هنوز خیلی آرزوها و امیدها دارم ، من .... ولی در یک لحظه      
 دوباره چشمهاش را بست ، آنچنان احساس گناه و شرم میکرد که تصمیم      
 گرفت خودش را بکشه ، با خود گفت من به شاهم به دینم و به وطنم      
 خیانت کنم ؟ جریان خونش را در رگهاش احساس میکرد ولی از طرفی هم      
 میدونست اگر چشمهاش را باز کنه ممکنه این بار برای همیشه در دام      
 شیطانی زیستن برای خود بیفته ، در تمام 20 سال عمرش فقط شنیده      
 بود که باید برای وطنش ، دینش و شاهش زندگی کنه ، بزرگترین افتخار      
 اینه که جانش را فدای شاهش بکنه و .... حاال چه جوری میتونست بخاطر      
 خودش ... نه نه نخواست حتی بقیه جملش را تموم کنه ، تمام قدرتش را      
 جمع کرد و هرچه نیرو داشت به پاهای خودش منتقل کرد آنچنان فشاری به      
 رکابها آورد که واقعا یک معجزه بود که کمر اسب نشکست ، اسب لحظهای      
 با زمین همسطح و ناگهان چون تیری که از کمان جدا شده باشد به هوا      
 پرید ، اسب از روی سربازها پرید ، از روی لشگر فیلها پرید و حتی از      
 روی رخ هم پرید و در جلوی کاخ شیطان فرود آمد ....    آسمان پر بود از خمپاره و موشک و زمین پر بود از گلوله و تیر ،
سربازان شیطان همه دل شوالیه را هدف گرفته بودند ، شاید جرم دل او
این بود که در این ‚۲۰ال هیچ گاه نتونسته بود خودش را مطرح بکنه
ج همیشه مغلوب غرور و خواستههای تحمیل شده شوالیه بود ....
تازه وقتی که قلب شوالیه شکافته شد و و بغض قلب ترکید و قطرات اشک
سرخ از اون سرازیر شدند  شوالیه فهمید که در این ۲۰سال قلبی هم
داشته ، قلبی که همیشه همراه او بوده، قلبی که ....
اما مثل اینکه شوالیه حتی یک لحظه هم نمیخواست به قلبش مهلت بده ،
چون آخرین فریاد شوالیه اسم شاهش و دینش و وطنش بود .   وقتی که شیطان مطمئن شد که دیگر قطعات بدن شوالیه از قطعات بدن
اسبش قابل تشخیص نیستند  نفسی عمیقی کشید و با خود گفت : چه سریست
در ایمان یک مرد ؟!
وقتی که خبر مرگ شوالیه به شاه رسید ، شاه با اخم گفت یک شوالیه
دیگه را بجاش بفرستید ، گفتند دیگر شوالیهای نمانده ، اثر ناراحتی
توی چهره همیشه مغرور شاه ظاهر شد ، اطرافیان میدونستند که او برای
مرگ شوالیه ناراحت نیست .... 
چند روز بعد شاه و شیطان دست در دست یکدیگر عکس انداختند ، جنگ
تمام شد .  چند سال بعد در شلمچه یا دوکوهه یا مجنون یا ... خلصه یک جایی
 نزدیکیهای کاخ شیطان هر تکه قلب شوالیه مثل ابر نوبهار خون میگریست 
 ، میگریست برای آنچه که عمری بخاطرش سکوت کرده بود ، میگریست برای
 وطنی که جمعی الشخور مثل ارثیه پدری برای بدست آوردنش به جونه هم
 افتاده بودند ، میگریست برای دینی که بخاطر به قدرت رسیدن هرکسی از
 زبانش حکمی صادرمیکرد،دینی که آلت قتلی شده بود برعلیه شوالیه های 
 جدید و شاهی که .... و شوالیه ای که بخاطر شاهش ، وطنش و دینش اونو
 فراموش کرده بود ، شوالیه ای که حاال اسمش با افتخار برده میشد اما
 برای سرپوش گذاشتن بر روی دزدیها ج برای توجیه جنایتها و برای
 بقدرت رسیدن ....
 اما حتی به اشکهای قلب شوالیه هم رحم نکردند ، اشکها را هم آوردند
 و در شهرها چرخواندند تا با اونها رای جمع کنند ....
 عجب پستند این مردمان !!  

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
فرهاد

سلام استفاده از تمثيل جالب بود اشکالش اينجاست که من با خود تصویر شواليه به دليلی نميتونم ارتباط بر قرار کنم.راستی می خواستم در باره چاپ داستانهای وبلاگ نويسان باهات تماس بگيرم.

Angel

دوست يعنی توالت. توالت هايی که به تو امکان می دهند تا ذهن اسهالی ات را خالی کنی.