هیچستان

از این ببعد شعرامو مینویسم

صفحات سياه و سفيد

شوالیه اسبش را زین کرد و یک "ال" جلو رفت ، شیطان نگاهی به تن قبراق اسب شوالیه کرد ، فریاد شیطان بلند شد و از صدای نفیر شیطان لشگر فیلها به راه افتادند ، صدای پای فیلها صفحه مبارزه رامیلرزاند ولی شوالیه محکم و استوار بر جای خویش ایستاده بود گوییلشگر فیلها را نمیدید ، لشگر فیلها در کنار شوالیه خیمه زدند . شوالیه زیر چشمی نگاهی به عقب کرد ... مثل اینکه قرار نبود کسی         برای کمک بیاد ، شوالیه از خودش خجالت کشید که حتی برای یک لحظه        احساس ضعف را بخودش راه داده ، محکمتر از سابق پاهاش را در رکاب        اسب فشرد ، میتونست با پاهاش ضربان قلب اسب را حس بکنه ، تو هم مثل        من دلت پر از عشق به شاهه ....                                          شیطان همچنان در فکر بود ، وقتی که عصای شیطان محل شوالیه را نشانه        رفت دربهای قصر باز شد و سربازان شیطان دوتا دوتا و یکی یکی به سمت        شوالیه حرکت کردند ....                                                  شوالیه نگاهی به اطراف کرد دو لشگر پیاده نظام شیطان در دوطرفش        بودند و لشگر فیلها آماده حمایت از آنها .  اما همچنان از هیچ حمایتی برای شوالیه خبری نبود ، شاید من باید        قربانی بشم ؟! خب بشم چه اهمیتی داره مهم وطنمه مهم دینمه مهم        شاهمه و ... شوالیه پاهاش را محکمتر به زین اسب فشار داد ، اما اسب        همچنان استوار چون خودش ایستاده بود ....                                 شیطان لبخند تلخی زد ، با خود گفت حتی یک لحظه هم جا نخورد ،        همونطوری مثل ستون وایساده اونجا ، ای کاش او سرباز من بود .              وزیر گفت اگر بخواهید خواهد شد ، شیطان گفت پس میخواهم .                 ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 7 بازدید
بهمن 89
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
تیر 82
1 پست